ترجمه Solar System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منظ‌ومه‌ شمسي‌. می باشد

Solar System به چه معناست و Solar System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solar System

منظ‌ومه‌ شمسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منظ‌ومه‌ شمسي‌., ترجمه منظ‌ومه‌ شمسي‌., کلمات شبیه منظ‌ومه‌ شمسي‌.
دانلود فایل ها