ترجمه Solarium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مريض‌ حمام‌ افتاب‌ ميگيرد. می باشد

Solarium به چه معناست و Solarium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solarium

مريض‌ حمام‌ افتاب‌ ميگيرد. به خارجی , ریشه انگلیسی مريض‌ حمام‌ افتاب‌ ميگيرد., ترجمه مريض‌ حمام‌ افتاب‌ ميگيرد., کلمات شبیه مريض‌ حمام‌ افتاب‌ ميگيرد.
دانلود فایل ها