ترجمه Sold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ lles) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروخته‌ شده‌

Sold به چه معناست و Sold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sold

(زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ lles) به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ lles), ترجمه (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ lles), کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ lles) , فروخته‌ شده‌ به لاتین
دانلود فایل ها