ترجمه Solecistic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ غلط‌ دستوري‌. می باشد

Solecistic به چه معناست و Solecistic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solecistic

داراي‌ غلط‌ دستوري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ غلط‌ دستوري‌., ترجمه داراي‌ غلط‌ دستوري‌., کلمات شبیه داراي‌ غلط‌ دستوري‌.
دانلود فایل ها