ترجمه Solemnize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باتشريفات‌ انجام‌ دادن‌. می باشد

Solemnize به چه معناست و Solemnize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solemnize

باتشريفات‌ انجام‌ دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باتشريفات‌ انجام‌ دادن‌., ترجمه باتشريفات‌ انجام‌ دادن‌., کلمات شبیه باتشريفات‌ انجام‌ دادن‌.
دانلود فایل ها