ترجمه Solicitor General در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشاور حقوقي‌ دولت‌ كه‌ در رتبه‌ پايين‌ تر از دادستان‌ می باشد

Solicitor General به چه معناست و Solicitor General یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solicitor General

مشاور حقوقي‌ دولت‌ كه‌ در رتبه‌ پايين‌ تر از دادستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشاور حقوقي‌ دولت‌ كه‌ در رتبه‌ پايين‌ تر از دادستان‌, ترجمه مشاور حقوقي‌ دولت‌ كه‌ در رتبه‌ پايين‌ تر از دادستان‌, کلمات شبیه مشاور حقوقي‌ دولت‌ كه‌ در رتبه‌ پايين‌ تر از دادستان‌
دانلود فایل ها