ترجمه Solid State Circuitry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدارات‌ حالت‌ جامد. می باشد

Solid State Circuitry به چه معناست و Solid State Circuitry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solid State Circuitry

مدارات‌ حالت‌ جامد. به خارجی , ریشه انگلیسی مدارات‌ حالت‌ جامد., ترجمه مدارات‌ حالت‌ جامد., کلمات شبیه مدارات‌ حالت‌ جامد.
دانلود فایل ها