ترجمه Solidarity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همبستگي‌. می باشد

Solidarity به چه معناست و Solidarity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solidarity

همبستگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی همبستگي‌., ترجمه همبستگي‌., کلمات شبیه همبستگي‌.
دانلود فایل ها