ترجمه Solipsism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقد است‌ نفس‌ انسان‌ چيزي‌ جز خود می باشد

Solipsism به چه معناست و Solipsism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solipsism

فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقد است‌ نفس‌ انسان‌ چيزي‌ جز خود به خارجی , ریشه انگلیسی فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقد است‌ نفس‌ انسان‌ چيزي‌ جز خود, ترجمه فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقد است‌ نفس‌ انسان‌ چيزي‌ جز خود, کلمات شبیه فرضيه‌اي‌ كه‌ معتقد است‌ نفس‌ انسان‌ چيزي‌ جز خود
دانلود فایل ها