ترجمه Somewhere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (serehwemos) يك‌ جايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دريك‌ محلي‌ , در فارسی : درمكاني‌.

Somewhere به چه معناست و Somewhere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somewhere

(serehwemos) يك‌ جايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (serehwemos) يك‌ جايي‌, ترجمه (serehwemos) يك‌ جايي‌, کلمات شبیه (serehwemos) يك‌ جايي‌ , دريك‌ محلي‌ به لاتین , درمكاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها