ترجمه Somewheres در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (erehwemos) يك‌ جايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دريك‌ محلي‌ , در فارسی : درمكاني‌.

Somewheres به چه معناست و Somewheres یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somewheres

(erehwemos) يك‌ جايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (erehwemos) يك‌ جايي‌, ترجمه (erehwemos) يك‌ جايي‌, کلمات شبیه (erehwemos) يك‌ جايي‌ , دريك‌ محلي‌ به لاتین , درمكاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها