ترجمه Somite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌ – ج‌.ش‌.) حلقه‌ يابند بدن‌ جانوران‌. می باشد

Somite به چه معناست و Somite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somite

(تش‌ – ج‌.ش‌.) حلقه‌ يابند بدن‌ جانوران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌ – ج‌.ش‌.) حلقه‌ يابند بدن‌ جانوران‌., ترجمه (تش‌ – ج‌.ش‌.) حلقه‌ يابند بدن‌ جانوران‌., کلمات شبیه (تش‌ – ج‌.ش‌.) حلقه‌ يابند بدن‌ جانوران‌.
دانلود فایل ها