ترجمه Somnambulism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راه‌ رفتن‌ در خواب‌ (اعم‌ از خواب‌ ط‌بيعي‌ يا مغناط‌يسي‌) می باشد

Somnambulism به چه معناست و Somnambulism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somnambulism

راه‌ رفتن‌ در خواب‌ (اعم‌ از خواب‌ ط‌بيعي‌ يا مغناط‌يسي‌) به خارجی , ریشه انگلیسی راه‌ رفتن‌ در خواب‌ (اعم‌ از خواب‌ ط‌بيعي‌ يا مغناط‌يسي‌), ترجمه راه‌ رفتن‌ در خواب‌ (اعم‌ از خواب‌ ط‌بيعي‌ يا مغناط‌يسي‌), کلمات شبیه راه‌ رفتن‌ در خواب‌ (اعم‌ از خواب‌ ط‌بيعي‌ يا مغناط‌يسي‌)
دانلود فایل ها