ترجمه Sone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد كيفي‌ صدا براي‌ يك‌ شنونده‌. می باشد

Sone به چه معناست و Sone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sone

واحد كيفي‌ صدا براي‌ يك‌ شنونده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واحد كيفي‌ صدا براي‌ يك‌ شنونده‌., ترجمه واحد كيفي‌ صدا براي‌ يك‌ شنونده‌., کلمات شبیه واحد كيفي‌ صدا براي‌ يك‌ شنونده‌.
دانلود فایل ها