ترجمه Songfest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جالبي‌ را اجراء ميكنند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجلس‌ اواز.

Songfest به چه معناست و Songfest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Songfest

جالبي‌ را اجراء ميكنند به خارجی , ریشه انگلیسی جالبي‌ را اجراء ميكنند, ترجمه جالبي‌ را اجراء ميكنند, کلمات شبیه جالبي‌ را اجراء ميكنند , مجلس‌ اواز. به لاتین
دانلود فایل ها