ترجمه Sorgo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ohgros)(گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌. می باشد

Sorgo به چه معناست و Sorgo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sorgo

(ohgros)(گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ohgros)(گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌., ترجمه (ohgros)(گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌., کلمات شبیه (ohgros)(گ‌.ش‌.) ذرت‌ شيرين‌.
دانلود فایل ها