خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50576 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50576','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50576 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sororate به فارسی

ترجمه Sororate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌. می باشد

Sororate به چه معناست و Sororate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sororate

(در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌., ترجمه (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌., کلمات شبیه (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: