ترجمه Sororate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌. می باشد

Sororate به چه معناست و Sororate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sororate

(در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌., ترجمه (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌., کلمات شبیه (در بعضي‌ قبايل‌) رسم‌ ازدواج‌ با زني‌ كه‌ فوت‌ كرده‌.
دانلود فایل ها