ترجمه Sorption در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جذب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جذب‌ سط‌حي‌.

Sorption به چه معناست و Sorption یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sorption

جذب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جذب‌, ترجمه جذب‌, کلمات شبیه جذب‌ , جذب‌ سط‌حي‌. به لاتین
دانلود فایل ها