ترجمه Sound Wave در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موج‌ صوتي‌. می باشد

Sound Wave به چه معناست و Sound Wave یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sound Wave

موج‌ صوتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موج‌ صوتي‌., ترجمه موج‌ صوتي‌., کلمات شبیه موج‌ صوتي‌.
دانلود فایل ها