ترجمه Sounding Board در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مج.) عامل‌ انتشار عقايد. می باشد

Sounding Board به چه معناست و Sounding Board یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sounding Board

(مج.) عامل‌ انتشار عقايد. به خارجی , ریشه انگلیسی (مج.) عامل‌ انتشار عقايد., ترجمه (مج.) عامل‌ انتشار عقايد., کلمات شبیه (مج.) عامل‌ انتشار عقايد.
دانلود فایل ها