ترجمه Source Routine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روال‌ منبع‌. می باشد

Source Routine به چه معناست و Source Routine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Source Routine

روال‌ منبع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روال‌ منبع‌., ترجمه روال‌ منبع‌., کلمات شبیه روال‌ منبع‌.
دانلود فایل ها