ترجمه Space Station در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (mroftalp ecaps) پايگاه‌ فضايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايستگاه‌ فضايي‌.

Space Station به چه معناست و Space Station یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Space Station

(mroftalp ecaps) پايگاه‌ فضايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (mroftalp ecaps) پايگاه‌ فضايي‌, ترجمه (mroftalp ecaps) پايگاه‌ فضايي‌, کلمات شبیه (mroftalp ecaps) پايگاه‌ فضايي‌ , ايستگاه‌ فضايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها