ترجمه Space Time در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ چهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد می باشد

Space Time به چه معناست و Space Time یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Space Time

دستگاه‌ چهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ چهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد, ترجمه دستگاه‌ چهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد, کلمات شبیه دستگاه‌ چهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد
دانلود فایل ها