ترجمه Space Time Continuum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ جهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد می باشد

Space Time Continuum به چه معناست و Space Time Continuum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Space Time Continuum

دستگاه‌ جهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ جهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد, ترجمه دستگاه‌ جهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد, کلمات شبیه دستگاه‌ جهار بعدي‌ (كه‌ سه‌ بعد مربوط‌ بفضا ويك‌ بعد
دانلود فایل ها