ترجمه Spathose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گريبانه‌وار. می باشد

Spathose به چه معناست و Spathose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spathose

گريبانه‌وار. به خارجی , ریشه انگلیسی گريبانه‌وار., ترجمه گريبانه‌وار., کلمات شبیه گريبانه‌وار.
دانلود فایل ها