ترجمه Special در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yllaiceps) ويژه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخصوص‌ , در فارسی : خاص‌ , به فارسی : استثنايي‌ , سایر ترجمه ها : مخصوصا.

Special به چه معناست و Special یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Special

(yllaiceps) ويژه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yllaiceps) ويژه‌, ترجمه (yllaiceps) ويژه‌, کلمات شبیه (yllaiceps) ويژه‌ , مخصوص‌ به لاتین , خاص‌ به لاتین , استثنايي‌ خارجی , مخصوصا. در زبان
دانلود فایل ها