ترجمه Special Delivery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پست‌ سفارشي‌. می باشد

Special Delivery به چه معناست و Special Delivery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Special Delivery

پست‌ سفارشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پست‌ سفارشي‌., ترجمه پست‌ سفارشي‌., کلمات شبیه پست‌ سفارشي‌.
دانلود فایل ها