ترجمه Special Purpose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ منظ‌وره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاص‌ منظ‌وره‌.

Special Purpose به چه معناست و Special Purpose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Special Purpose

يك‌ منظ‌وره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ منظ‌وره‌, ترجمه يك‌ منظ‌وره‌, کلمات شبیه يك‌ منظ‌وره‌ , خاص‌ منظ‌وره‌. به لاتین
دانلود فایل ها