ترجمه Speciality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داروي‌ ويژه‌ يا اختصاصي‌

Speciality به چه معناست و Speciality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Speciality

(ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌, ترجمه (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌, کلمات شبیه (ytlaiceps) كالاي‌ ويژه‌ , داروي‌ ويژه‌ يا اختصاصي‌ به لاتین
دانلود فایل ها