ترجمه Spectral Response در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واكنش‌ ط‌يفي‌. می باشد

Spectral Response به چه معناست و Spectral Response یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spectral Response

واكنش‌ ط‌يفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واكنش‌ ط‌يفي‌., ترجمه واكنش‌ ط‌يفي‌., کلمات شبیه واكنش‌ ط‌يفي‌.
دانلود فایل ها