ترجمه Spectroheliogram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hpargoilehortceps) تصوير يك‌ رنگ‌ ط‌يف‌ نماي‌ خورشيد. می باشد

Spectroheliogram به چه معناست و Spectroheliogram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spectroheliogram

(hpargoilehortceps) تصوير يك‌ رنگ‌ ط‌يف‌ نماي‌ خورشيد. به خارجی , ریشه انگلیسی (hpargoilehortceps) تصوير يك‌ رنگ‌ ط‌يف‌ نماي‌ خورشيد., ترجمه (hpargoilehortceps) تصوير يك‌ رنگ‌ ط‌يف‌ نماي‌ خورشيد., کلمات شبیه (hpargoilehortceps) تصوير يك‌ رنگ‌ ط‌يف‌ نماي‌ خورشيد.
دانلود فایل ها