ترجمه Specular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ اينه‌ ط‌بي‌ يا سپكولوم‌. می باشد

Specular به چه معناست و Specular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Specular

وابسته‌ به‌ اينه‌ ط‌بي‌ يا سپكولوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ اينه‌ ط‌بي‌ يا سپكولوم‌., ترجمه وابسته‌ به‌ اينه‌ ط‌بي‌ يا سپكولوم‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ اينه‌ ط‌بي‌ يا سپكولوم‌.
دانلود فایل ها