ترجمه Spermatheca در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌ می باشد

Spermatheca به چه معناست و Spermatheca یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermatheca

(lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌, ترجمه (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌, کلمات شبیه (lacehtamreps) (ج‌.ش‌.) كيسه‌ محل‌ تجمع‌ مني‌ در حشرات‌
دانلود فایل ها