ترجمه Spermatium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نط‌فه‌ ياياخته‌ نر غير متحرك‌ موجودات‌ پست‌ (مثل‌ جلبكها می باشد

Spermatium به چه معناست و Spermatium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermatium

نط‌فه‌ ياياخته‌ نر غير متحرك‌ موجودات‌ پست‌ (مثل‌ جلبكها به خارجی , ریشه انگلیسی نط‌فه‌ ياياخته‌ نر غير متحرك‌ موجودات‌ پست‌ (مثل‌ جلبكها, ترجمه نط‌فه‌ ياياخته‌ نر غير متحرك‌ موجودات‌ پست‌ (مثل‌ جلبكها, کلمات شبیه نط‌فه‌ ياياخته‌ نر غير متحرك‌ موجودات‌ پست‌ (مثل‌ جلبكها
دانلود فایل ها