ترجمه Spermatozoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ياخته‌ نر و متحرك‌. می باشد

Spermatozoid به چه معناست و Spermatozoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spermatozoid

(گ‌.ش‌.) ياخته‌ نر و متحرك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ياخته‌ نر و متحرك‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) ياخته‌ نر و متحرك‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ياخته‌ نر و متحرك‌.
دانلود فایل ها