خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51007 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51007','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51007 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sphagnum به فارسی

ترجمه Sphagnum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خزه‌ , در فارسی : خزه‌ خشك‌ شده‌.

Sphagnum به چه معناست و Sphagnum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sphagnum

(گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) اسفگنوم‌ , خزه‌ به لاتین , خزه‌ خشك‌ شده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: