ترجمه Sphinx در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افسانه‌ اي‌ داراي‌ بدن‌ شير وسروسينه‌ زن‌. می باشد

Sphinx به چه معناست و Sphinx یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sphinx

افسانه‌ اي‌ داراي‌ بدن‌ شير وسروسينه‌ زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی افسانه‌ اي‌ داراي‌ بدن‌ شير وسروسينه‌ زن‌., ترجمه افسانه‌ اي‌ داراي‌ بدن‌ شير وسروسينه‌ زن‌., کلمات شبیه افسانه‌ اي‌ داراي‌ بدن‌ شير وسروسينه‌ زن‌.
دانلود فایل ها