ترجمه Sphygmograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) نبض‌ نگار. می باشد

Sphygmograph به چه معناست و Sphygmograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sphygmograph

(ط‌ب‌) نبض‌ نگار. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) نبض‌ نگار., ترجمه (ط‌ب‌) نبض‌ نگار., کلمات شبیه (ط‌ب‌) نبض‌ نگار.
دانلود فایل ها