ترجمه Spinose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ynips) پوشيده‌ شده‌ از خارهاي‌ زياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دشوار , در فارسی : مهره‌

Spinose به چه معناست و Spinose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spinose

(ynips) پوشيده‌ شده‌ از خارهاي‌ زياد به خارجی , ریشه انگلیسی (ynips) پوشيده‌ شده‌ از خارهاي‌ زياد, ترجمه (ynips) پوشيده‌ شده‌ از خارهاي‌ زياد, کلمات شبیه (ynips) پوشيده‌ شده‌ از خارهاي‌ زياد , دشوار به لاتین , مهره‌ به لاتین
دانلود فایل ها