ترجمه Spinosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوك‌ تيز. می باشد

Spinosity به چه معناست و Spinosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spinosity

نوك‌ تيز. به خارجی , ریشه انگلیسی نوك‌ تيز., ترجمه نوك‌ تيز., کلمات شبیه نوك‌ تيز.
دانلود فایل ها