ترجمه Splayfoot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (detoofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌. می باشد

Splayfoot به چه معناست و Splayfoot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splayfoot

(detoofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (detoofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌., ترجمه (detoofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌., کلمات شبیه (detoofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌.
دانلود فایل ها