ترجمه Splayfooted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (toofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌. می باشد

Splayfooted به چه معناست و Splayfooted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splayfooted

(toofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (toofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌., ترجمه (toofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌., کلمات شبیه (toofyalps) پاي‌ پهن‌ وبزرگ‌.
دانلود فایل ها