ترجمه Splint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ شكسته‌ بكار ميرود. می باشد

Splint به چه معناست و Splint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Splint

استخوان‌ شكسته‌ بكار ميرود. به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ شكسته‌ بكار ميرود., ترجمه استخوان‌ شكسته‌ بكار ميرود., کلمات شبیه استخوان‌ شكسته‌ بكار ميرود.
دانلود فایل ها