ترجمه Spoilsport در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگران‌ را منغص‌ ميكند. می باشد

Spoilsport به چه معناست و Spoilsport یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spoilsport

ديگران‌ را منغص‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی ديگران‌ را منغص‌ ميكند., ترجمه ديگران‌ را منغص‌ ميكند., کلمات شبیه ديگران‌ را منغص‌ ميكند.
دانلود فایل ها