ترجمه Sporozoite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هاگدار.

Sporozoite به چه معناست و Sporozoite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sporozoite

(ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) اغازي‌ انگلي‌ متحرك‌ , هاگدار. به لاتین
دانلود فایل ها