ترجمه Sportscast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوينده‌ برنامه‌ ورزشي‌. می باشد

Sportscast به چه معناست و Sportscast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sportscast

گوينده‌ برنامه‌ ورزشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گوينده‌ برنامه‌ ورزشي‌., ترجمه گوينده‌ برنامه‌ ورزشي‌., کلمات شبیه گوينده‌ برنامه‌ ورزشي‌.
دانلود فایل ها