ترجمه Sportswriter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وقايع‌ نگار ورزشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خبرنگار ورزشي‌ روزنامه‌.

Sportswriter به چه معناست و Sportswriter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sportswriter

وقايع‌ نگار ورزشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وقايع‌ نگار ورزشي‌, ترجمه وقايع‌ نگار ورزشي‌, کلمات شبیه وقايع‌ نگار ورزشي‌ , خبرنگار ورزشي‌ روزنامه‌. به لاتین
دانلود فایل ها