ترجمه Sprag در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ چوب‌ يا الواري‌ كه‌ بعنوان‌ شمع‌ درمعدن‌ بكار می باشد

Sprag به چه معناست و Sprag یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sprag

قط‌عه‌ چوب‌ يا الواري‌ كه‌ بعنوان‌ شمع‌ درمعدن‌ بكار به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌ چوب‌ يا الواري‌ كه‌ بعنوان‌ شمع‌ درمعدن‌ بكار, ترجمه قط‌عه‌ چوب‌ يا الواري‌ كه‌ بعنوان‌ شمع‌ درمعدن‌ بكار, کلمات شبیه قط‌عه‌ چوب‌ يا الواري‌ كه‌ بعنوان‌ شمع‌ درمعدن‌ بكار
دانلود فایل ها