ترجمه Spurge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) فرفيون‌ (aibrohpue=). می باشد

Spurge به چه معناست و Spurge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spurge

(گ‌.ش‌.) فرفيون‌ (aibrohpue=). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) فرفيون‌ (aibrohpue=)., ترجمه (گ‌.ش‌.) فرفيون‌ (aibrohpue=)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) فرفيون‌ (aibrohpue=).
دانلود فایل ها