ترجمه Spurrey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهميزدار. می باشد

Spurrey به چه معناست و Spurrey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Spurrey

مهميزدار. به خارجی , ریشه انگلیسی مهميزدار., ترجمه مهميزدار., کلمات شبیه مهميزدار.
دانلود فایل ها